خانه / هیأت علمی سایت مدیریت

هیأت علمی سایت مدیریت

به زودی سایر اعضاء گروه علمی سایت مدیریت معرفی خواهند شد

سامان شیخ اسماعیلی

دکترای مدیریت بازاریابی

هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

sheikhesmaeili@gmail.com

 عادل صلواتی

دکترای مدیریت دولتی

هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

adel_salavati@yahoo.com

پویا فاروقی

دکترای آمار

هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

pouyafaroughi@iausdj.ac.ir

امین اسداللهی

دکترای مدیریت بازرگانی

مدیر علمی سازمان مدیریت صنعتی

Amin_asadollahee@yahoo.com

مجتبی رستمی نوروزآباد

دکترای مدیریت مالی

مدرس دانشگاه و مدیر ریسک

m.rostaminoroozabad@yahoo.com

مریم کربلایی

دکترای مدیریت بازاریابی

مدیر بازاریابی و تبلیغات گروه بهمن

 m.karbalaei@Bahman.ir