خانه / هیأت علمی سایت مدیریت

هیأت علمی سایت مدیریت

اعضاء گروه علمی سایت مدیریت 

سامان شیخ اسماعیلی

دکترای مدیریت بازاریابی

هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

sheikhesmaeili@gmail.com

 عادل صلواتی

دکترای مدیریت دولتی

هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

adel_salavati@yahoo.com

پویا فاروقی

دکترای آمار

هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

pouyafaroughi@iausdj.ac.ir

امین اسداللهی

دکترای مدیریت بازرگانی

مدیر علمی سازمان مدیریت صنعتی

Amin_asadollahee@yahoo.com

مجتبی رستمی نوروزآباد

دکترای مدیریت مالی

مدرس دانشگاه و مدیر ریسک

m.rostaminoroozabad@yahoo.com

مریم کربلایی

دکترای مدیریت بازاریابی

مدیر بازاریابی و تبلیغات گروه بهمن

 m.karbalaei@Bahman.ir

امید خزایی

دکترای آمار

مدرس و پژوهشگر

khazaei_o14@yahoo.com